İHALE İLANI
EFLANİ   İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                      
         Karabük Eflani İlçesi 2017 yılı KÖYDES Programında bulunan Köy Yollarında Kullanılmak üzere Temel Malzeme ve Asfalt  Mıcırı   Alım işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
EFLANİ   İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
Hükümet Konağı  4.kat 78300 Eflani  /KARABÜK
c)  Telefon numarası
:
0370-4613415
d)  Faks numarası
:
0370- 4612460
e)  Elektronik posta ad
:
 
2 –İhale konusu  Alım İşin
 
 
 
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
10.000 Ton 0-25 mm  Temel Malzeme,  3200 ton 19-25 mm Asfalt Mıcırı alımı  
 
b) Teslim yeri
:
Karabük İl Özel İdaresi Eflani Şantiye Sahası
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 5 -  ( beş ) gün işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
45 (Kırkbeş ) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
:
  
a)Yapılacağı Yer
:
Eflani  Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Hükümet Konağı 4.kat 78300 Eflani -KARABÜK
b)Tarihi ve Saati
:
08.06.2017- saat 11.00
 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgele    
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               
4.1.4-Geçici Teminat Belgesi.           
4.1.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 
4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.9- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
          Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu İlan metninin 4.1.1, 4.1.2, 4.1.8ve 4.1.9. bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
 
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:
         İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 ‘si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
        İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 30’ unu sağlaması gerekir. 
4.3-Bu ihalede Her türlü konkoserle kırılmış temel tabakası yapılması alt temel yapılması (Temel Tabakası yapım işinde olanlar)   Benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
5 – İhale dokümanı Eflani Hükümet Konağı 4. Kat 78300 Eflani /KARABÜK adresindeki Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 200,00 TL’ dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 – Teklifler 08.06.2017 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Eflani Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Eflani Hükümet Konağı 4.kat 78300 Eflani-KARABÜK adresindeki Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile  teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.
10 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
11- Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
                                                                                         Seyfullah ORDUERİ
                                                                                            Eflani Kaymakam
                                                                                                Birlik Başkanı