İHALE İLANI
EFLANİ   İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                          
            Karabük Eflani İlçesi Muhtelif Köy ve Mahalle Yolları Beton Kilitli Parke Temini,Nakli ve Yapım  işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
EFLANİ   İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
Hükümet Konağı  4.kat 78300 Eflani  /KARABÜK
c)  Telefon numarası
:
0370-4613415
d)  Faks numarası
:
0370- 4612460
e)  Elektronik posta adresi
:
eflanikhgb@hotmail.com
2 –İhale konusu yapım işinin
 
 
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
12.166  M2.Beton Kilitli Parke Temini ,Nakli ve Yapımı
 
 
b) Yapılacağı yer
:
Karabük İli Eflani İlçesi Çengeller  Köyü merkez  mahalle  içi yolları 2080 m2 Koltucak Köyü Kürtoğlu  mahalle  içi yolları 1005 m2  Gökgöz  Köyü  Merkez mahalle içi yolları 1530  m2  Gökgöz  Köyü  Dayılar  mahalle içi yolları 1010 m2 Gökgöz  Köyü  Topuzlu mahalle içi yolları 1064  m2 Soğucak Köyü  merkez  mahalle içi yolları 1625 m2 Soğucak Köyü Çalıkoğlu  mahalle içi yolları 512 m2 Abakolu Köyü Ekşioğlu mahalle içi yolları 1728 m2 ve Abakolu Köyü Doğanoğlu mahalle içi yolları 1612 m2 olmak üzere toplam  12.166 m2
 
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 5 -  ( beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş ) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
:
  
a)Yapılacağı Yer
:
Eflani  Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Hükümet Konağı 4.kat 78300 Eflani -KARABÜK
b)Tarihi ve Saati
:
08.06.2017- saat 10.00
 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgele    
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               
4.1.4-Geçici Teminat Belgesi.         
4.1.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 
4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.9- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
          Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu İlan metninin 4.1.1, 4.1.2, 4.1.8ve 4.1.9. bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
 
4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1-Bankalardan Temin Edilecek Belgeler                                                                                                             
        Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.
        Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
        Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.
 
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri:
         İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 ‘si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
        İş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari % 30’ unu sağlaması gerekir. 
4.3.2-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
 
       - Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

 

Anahtar Teknik Personel

 

İnşaat Mühendisi veya Peyzaj mühendisi

 

En az 5 yıl deneyimli

 
 
Bu personelin en az beş yıl deneyimli olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale  konusu iş yerinin teslim  tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren anahtar teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.  Yüklenici anahtar teknik personeli iş başında bulundurmadığı taktirde 300TL/gün ceza kesilir.
4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.3.1-
      
4.4-Bu ihalede Resmi Gazetenin 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı nüshasında yayınlanan (17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de Düzeltme) “YAPIM İŞLERİNDE  BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ" ndeki; A/V Grubu işler Benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
5 – İhale dokümanı Eflani Hükümet Konağı 4. Kat 78300 Eflani /KARABÜK adresindeki Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 200,00 TL’ dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 – Teklifler 08.06.2017 Perşembe   günü saat 10.00’a kadar Eflani Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Eflani Hükümet Konağı 4.kat 78300 Eflani-KARABÜK adresindeki Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile  teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.
10 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
11- Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
                                                                                                                              Seyfullah ORDUERİ
                                                                                                                                Eflani Kaymakam
                                                                                                                                     Birlik Başkanı