EFLANİ KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI SUNUM TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi

1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi

3091 Sayılı Kanunun ve Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 17. Maddesine göre 15 gün (dilekçe tarihinden itibaren 15 gün içinde karara bağlanması gerekmektedir.)Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

2

Tüketici Sorunları Başvurusu

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Fatura
2-Satış Kişi
3-Garanti Belgesi
4-Sözleşme vb.

Tüketici sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 12. maddesinde müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde hakem heyetince görüşülüp karara bağlanır.

 

3

Resmi İlan İşlemleri

1-Talep Yazısı
2-İlan Metni

1 gün

 

4

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:
1-Dilekçe
2-İş yeri açma ve çalışma ruhsatının  aslı veya belediyeden onaylı bir örneği
3-Vergi Levhası
4-Ruhsat sahibinin / sorumlu müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi
5-Telekomünikasyon kurumundan alınan sabit İP sözleşmesi
6-TİB onaylı filtre programı

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 6. Madde 3. Bendi iş yerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.

5

“Apostille “Tasdik Şerhi

İdari nitelikli belgelerin tasdikinde İlçe sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar tarafından düzenlenen belgeler Noter onayı ile ilgili belgelerin imza tasdiki işlemi

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurt dışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmakta, işlemler aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır.

6

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

1-Dilekçe

Kurulda alınan kararlar ve yapılan işlemler yazılı olarak başvuru sahibine en geç 30 gün içerisinde bildirilir. Ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir.

7

Yurtdışı Bakım Belgesi Onayı

1-Yurt dışı bakım belgesi formu (Bilgisayar ve daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)

1 Gün

 

8

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1-Şikayet Dilekçesi ( Dilekçede bulunması gereken hususlar, şikayetçinin adı soyadı, adresi,, telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)

Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5. maddenin 1. fıkrasına göre öğrenmesinden itibaren ön inceleme dahil en az 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde 15 gün ü geçmemek üzere 1 defa uzatılabilir.

9

Köy sınırları ile ilgili İşlemler

1-Başvuru Dilekçesi
2-İhtiyar heyeti Kararı ve Krokisi

15 Gün

10

4982 Sayılı Kanun gereğince bilgi edinme

1-Başvuru Formu

Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimini 15 iş günü içerisinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurul ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

11

Belge fotokopisi talebi

1-Dilekçe

Kurum ve Kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar.

12

Köy Muhtarlarının Bankadan para çekme müracaatı

1-Dilekçe
2-Bulunduğu yıl içerisinde muhtarın para çekebilmesi için köy kararı
3-Fatura (Aslı)

20 Dakika

13

Görev Belgesi Müracaatı

1- Görev Belgesi talep dilekçesi

20 Dakika

14

Muhtar İzin Müracaatları

1-İzin Dilekçesi

1 Gün

 

15

Köy Bütçeleri

Bütçe ( 2 Nüsha)

1 Gün

16

Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemleri

1-Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu

1 Gün

17

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış mühür müracaatı

1-Muhtarlık Mührünün yıprandığının, kaybolduğunun ve çalındığının bildirir dilekçe
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak
3-Mühür Beratı
4-Mühür Bedeli Dekontu

2 Ay

18

Bimer Başvurusu

Başvuru dilekçesi http://bimerapplication.başbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx

Kurum ve kuruluşlar,başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

19

Dernek kuruluşu ve Tüzük incelemesi

1-Kurucuların kimlik fotokopisi
2-Kuruluş bildirimi
3-Tüzük
4-Tebligat almaya yetkili kişilere ait bilgiler

http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=800%3Adernekkuruluu-
icin-gerekli-belgeler-&catid=37%3Adernek-nedir-nasl-kurulur&Itemid=77&lang=tr

 

 

 

7 Gün

 

 

20

2860 Sayılı Kanun gereği yardım toplama izin belgesi

1-Başvuru dilekçesi
2-Yönetim kurulu kararı
3-Yardım toplayacak kişilere ait resim, ,nüfus cüzdan sureti
4-Sabıka kaydı
5-İkametgah
6-Keşif Özeti
7-İnşaat ruhsatı
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2860-saylkanunde-
yer-alan-yardm-toplama-lemleri-genelge-
200538&catid=34%3Agenelgeler&Itemid=46&lang=tr

1 Gün

21

Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi

1-Yönetim kurulu karar fotokopisi
2-Tapu fotokopisi
3-Taşınmaz mal bildirimi formu örneği için
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16:bildirim-ve..

1 Gün

22

Dernek Yetki Belgesi

1-Yönetim Kurulu Kararı
2-Düzenlenmiş yetki belgesi örneği için
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16:bildirim-ve..

1 Gün

23

Dernek Tüzüğü değişikliği incelemesi

1-Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu için
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16:bildirim-ve..
2-Divan Tutanağı
3-Tüzük
4-Değişen maddeleri gösterir liste

7 Gün

24

Dernek yerleşim yeri değişikliği bildirimi

1-Yönetim kurulu kararı
2-Kira kontratosu
3-Yerleşim yeri değişikliği formu
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16:bildirim-ve..

1 Gün

 

 

25

Kamu görevlileri Etik Davranış İlkelerine yapılan başvurulara cevap

1-Dilekçe http://www.etik.gov.tr/Basvuru.aspx

Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.

26

Disiplin cezasına itiraz işlemleri

1-İtiraz Dilekçesi
2-Disiplin Cezası Yazısı
3-Disiplin Cezası Tebellüğ Belgesi

Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlarla ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir.

     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat yeri   Eflani Kaymakamlığı                                                         İkinci Müracaat yeri                 Eflani Kaymakamlığı

İsim                         Recep KAYNAR                                                               İsim                                          Seyfullah ORDUERİ

Unvan                      İlçe Yazı İşleri Müdürü  V.                                                Unvan                                      İlçe Kaymakamı

Adres                       Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü                                 Adres                                       Eflani Kaymakamlığı

Tel                            0 370 461 20 22                                                                  Tel                                           0 370 461 20 15

Faks                          0 370 461 20 23

e-Posta                      yaziisleri@eflani.gov.tr                                                    e-Posta